เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ที่ปรึกษาและจัดการทางการเงิน ให้แก่ส่วนองค์กร และ ส่วนบุคคลโดยกลุ่มนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอิสระ ที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10 ปี เน้นความเป็นมืออาชีพทำงานกันเป็นทีมและมีพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่หลากหลายที่ไม่ขึ้นต่อองค์กรหรือสถาบันการเงินใดสามารถไว้วางใจได้จากพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่เรามีหลากหลาย ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำให้คุณได้รับคำแนะนำที่เป็นอิสระ เป็นกลาง มีความหลากหลาย คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยคุณธรรมจริยธรรมมืออาชีพ